Redakce: Michal Kosák

Michal Kosák (nar. 1977 v Praze), literární historik a editor, vystudoval bohemistiku na FF UK, působí v Edičním a textologickém oddělení ÚČL AV ČR, je autorem monografie S použitím kalendáře (2013) a spoluautorem knih Podoby textologie (2010) a Editologie. Od náčrtu ke knize (2018), k vydání připravil např. texty P. Bezruče, J. Friče, F. Gellnera, E. Juliše ad.