/ Publikováno:

Cesty za Kafkou

Útlý, 137 stran dlouhý spis od Mathiase Mayera nazvaný Kafkův litotes (Malvern 2017, přeložil Martin Pokorný) se pokouší Kafkovo dílo vyložit skrze titulní rétorickou figuru označující popření předešlé negace. Podtitul Logika a rétorika dvojité negace odkazuje k úsilí pojmout danou problematiku v jejích různých reprezentacích ‒ na úrovni prosté jazykové manifestace, vyšších narativních struktur, sémantiky, až po závěry o Kafkově myšlení ve sféře estetiky, etiky, teologie, epistemologie. Přináší mnoho pozoruhodných pozorování a interpretačních fines. Kafkův fikční svět vnímá „jako podkopání pevně zkonstruovaných staveb smyslu“ (s. 49). Výhrady, jež zde budou následovat, nemají zastínit přednosti Mayerovy eseje, jimiž jsou úspornost, zacílenost k tématu a interpretační dovednost.

Otázkou je, zda zkoumané jazykové obraty tvoří skutečně ucelenou množinu se stejným či srovnatelným významovým rozsahem a dopadem. Výrazy jako „ne bez, ne nedůležitý, není neobvyklé, ne nepodobně“ mají přece pro utváření fikčního světa jinou relevanci než konstrukce „nelze nežít“ nebo komplexy představ spojených s vinou a nevinou. Přestože náležejí různým sémantickým rovinám textu a představují tedy jevy různých řádů, objevují se v Mayerově výkladu v prostém sousedství.

Badatel do svých úvah zahrnuje také pole Kafkovy běžné životní praxe. K tomu mu jako podklad slouží spisovatelovy deníky. Na některých místech přesvědčivě analyzuje, jak Kafka znemožňuje každý naivní návrat k normě, původní „pozitivní“ obsah vždy relativizuje, zproblematizuje, takže nejistota se stává jedinou jistotou: „přece jen plavat neumím“ – prohlašuje Kafka těsně poté, co sám sebe označil za plavce (čímž vyjadřuje svůj složitý vztah k vodnímu živlu). Tam, kde se Mayer snaží vysvětlit některé aspekty Kafkova života, jeho názorové postoje a vztah k institucím, se ale – jak se mi zdá – dopouští zjednodušení. Společným jmenovatelem, na nějž problematiku převádí, je vztah mezi standardem a výjimkou. Pro různé sféry Kafkova působení, životní zkušenosti a seberealizace používá interpret výkladový klíč odporu vůči normě.

Tím však jako by začala ožívat některá stereotypní výkladová schémata; komplikovaná životní a posléze i estetická fakta jsou vměstnávána do jistých apriorních vzorců. Jako základní formativní impulsy Kafkova sebeuvědomění jsou totiž tlumočeny pocity vyloučení, míjení se s konvenčním pravidlem. To se má projevovat ve všech oblastech Kafkova života: ve sféře psychologické, etnické, jazykové, ve vztahu k institucím i výdělečné profesi anebo k náboženství. Výjimka je podávána jako romantizující gesto odporu vůči závazným a obecně přijímaným normám. Zdá se, že v tomto směru Mayer některé mýty a stereotypy kolem Kafkovy osobnosti spíš upevňuje, než boří. Koneckonců, kdo někdy nepocítil vyčlenění z kolektivu, kdo nezažil odpor ke škole či svému zaměstnání? Není to spíš normou než výjimkou? Aplikace tohoto postupu na sféru životopisných a posléze i estetických jevů proto působí místy mechanicky. Komplikované souvislosti života a tvorby se tímto způsobem nedaří zcela přesvědčivě postihnout (vždyť ani Dopis otci nemůže sloužit jako názorný příklad: není to bezelstná „zpověď“ odhalující nitro spisovatele a jeho „skutečný“ vztah ke světu, je to především literární stylizace, součást tvorby vlastního biografického mýtu). Společenské normy a konvence jsou silně atakovány přinejmenším od přelomu století, z mnoha stran; celospolečensky dochází k jejich narušování či rozkolísání. V tomto ohledu Kafka zosobňuje spíše rostoucí trend než naprostou výjimku. Jedná se o složitější sociologickou problematiku (s mnoha proměnnými), než aby mohla být vysvětlena na základě prostého vztahu dosud platného pravidla a jeho narušování.

Zajímavé srovnání v tomto ohledu nabízí podrobná Kafkova biografie od Reinera Stacha (v českém překladu jsou zatím k dispozici první dva díly: Kafka – Rané roky a Kafka 2 – Roky rozhodování, Argo 2016 a 2017; přeložil Vratislav Slezák). Stach podává obraz spisovatelova života odstíněněji, ukazuje Kafkův ambivalentní vztah k rodině, školní výuce, vlastní kariéře, v dospělosti odhaluje i značnou míru identifikace s vnějším prostředím a touhu po začlenění a seberealizaci (význam přátelství, odpovědná a oceňovaná práce pro dělnickou pojišťovnu, podléhání trendům, jež bychom dnes nazvali jako „zdravý životní styl“ či sám „institut“ literatury, kterému Kafka přikládá stále větší důležitost). Stachův výkon trpí jiným neduhem: sféra faktuálního se rozlévá až do příliš veliké šíře, hromadění fakt, které vstoupily či mohly vstoupit do Kafkova života, se neřídí zcela jasným klíčem; takto vyvolaná „smršť“ empirických dat se může rozrůstat do všech stran a vytvářet nekonečnou síť – a umělcova tvůrčí metoda v ní zaniká.

Vrátíme-li se k východisku Mayerova přístupu: „Litotes coby hrací pole podmíněných možností vykazuje sémantiku výhrady, adverzativního doplňku“ (s. 46), shledáme, že nápadně připomíná intenci Michaila Bachtina, zkoumajícího poetiku Dostojevského. I on při svém výkladu principu dialogu užil figuru „výhrady z výhrady“ – a chápal ji jako ustavující pro znázornění hlediska člověka z „podzemí“, nepřijímajícího normy většinové společnosti, jehož řeč (a vědomí) je organizována na základě vnitřních svárů, dialogicky, skrytě polemicky. Některé pasáže z děl obou teoretiků působí, jako by pocházely z jedné „dílny“. Například: „rozvíjí ji [myšlenku] dialogicky, avšak nikoli v suchém logickém dialogu, ale konfrontováním celistvých a hluboce individualizovaných hlasů (Dostojevskij umělec, 1971, s. 127); „to, co by v teoretické reflexi mohlo vyvolat dojem spřízněnosti s dialektickým myšlením, se na rovině vyprávění rozvíjí nikoli jako postup od antitezí k syntézám, nýbrž jako plynulá logika výjimek, jejichž sebezrcadlení – jakožto výjimka z výjimky – nevede k žádnému nosnému ‚přitakání‘“ (Kafkův litotes, s. 48). Oba badatelé docházejí při zkoumání výpravných textů k podobným zjištěním: dominantní je labilní povaha subjektu, potíže se sebeidentifikací, z toho vyvěrá popření substanciálních obsahů, obraz skutečnosti je podáván jako nepevný, nezavršený. Bachtinova koncepce má však podle mého mínění jednu nespornou přednost: hlavní pozornost upírá k vnitřní organizaci próz, utváření hrdinových vnitřně dialogických promluv, má jasný předmět výzkumu: vědomí a sebeprezentaci hlavních hrdinů – zůstává tedy na pevně vymezeném poli literárního textu, chápaného ovšem jako ústřední dějiště významového pnutí. Mimotextová oblast (biografie, sféra spisovatelových společenských aktivit i jeho postoje) je ponechána za hranicemi analýzy. Byť se soustřeďuje zejména k otázce konstituování vědomí hrdiny, nezříká se ani dalších implikací s tím spojených (narušení žitých kontinuit) a naznačuje etický, metafyzický přesah.

P. S. k jinak suverénnímu překladu Mayerovy studie. V samotném závěru publikace je užití litotetické figury demonstrováno na příkladu Proměny. Jak známo, Řehoř Samsa se probouzí v těle brouka. Mayer ukazuje, že zprvu se jedná o popření (zpochybnění) jeho lidské podoby. Čistě animální existence je však také zrelativizována (zachována zůstává Řehořova citová stránka, reflexe, vnímavost k hudbě). Lidská tvář je sice postavě odebrána, ale zcela zlikvidována není. Ambivalence je v originále vyjádřena slovem Untier. Předpona (Un) popírá zvířecí existenci (Tier), jež je sama o sobě protikladem lidského. „Obluda“, „Pazvíře“ – zazní v české verzi knihy. Co překladateli bránilo užít výraz Netvor, analogický a podobně utvořený jako německý originál?