Redakce: Jiří Flaišman

Jiří Flaišman (nar. 1975 v Praze), literární historik a editor, vystudoval bohemistiku na FF UK, působí v Edičním a textologickém oddělení ÚČL AV ČR, je spoluautorem knih Podoby textologie (2010) a Editologie. Od náčrtu ke knize (2018), k vydání připravil mj. texty P. Bezruče, F. Gellnera, J. Seiferta ad.