/ Publikováno:

Úvodem

Dámy a pánové,

otevíráme dnes stránky internetového časopisu pro kritiku. Jejím předmětem bude zejména literární věda, ale z naší pozornosti nebudou vyloučeny ani jiné humanitní obory, resp. slovesné projevy v nejrůznějších oblastech. Naše literárněhistorické školení a dosavadní praxe s těžisky v textové kritice a ve vydavatelské činnosti však napovídají, co nás zajímá nejvíce a o čem chceme psát. S ohledem na způsob zveřejňování v prostředí internetu se budeme pokud možno snažit o stručnost, pádnost a jasnost.

Nové stránky otevíráme proto, že z našeho pohledu žádné z domácích oborových periodik neskýtá pro takové počínání vhodný prostor. Časopisy buď rubriku pro drobné žánry vůbec nemají, anebo ji v lepších případech naplňují anotacemi, v horších pak eskortními službami pro spřátelené klienty.

Tato upadlost je čím dál častěji vyvažována čilou aktivitou některých členů vědecké obce na sociálních sítích. Postoje tam v naší věci uplatňované ovšem pokládáme za kuloárové, a tedy bezcenné. Fakt, že jde o postrannost viditelnou na nekonečném počtu monitorů, na tom nic nemění.

Témata, na něž budeme upozorňovat, nemusejí vždy souviset přímo s dnešní produkcí. Neusilujeme o soustavné mapování naší vědecké disciplíny, z dějin literatury si chceme také vybírat momenty, které dodnes pokládáme za otevřené, ať už jsou pro nás orientujícím vzorem, nebo inspirací, která vyvstává ze sporů.

Pojetí kritiky, které bychom chtěli rozvíjet, neklade přímé rovnítko mezi kritiku a odmítání. Naše východiska snad nejlépe vystihuje výrok: „Výraz ‚pozitivní kritika‘ je logický nesmysl. Není jiné kritiky než negativní; právě ona je pozitivní.“

Opírajíce se o zkušenost ze soustavné práce v letech 2010–2016 pro Echa IPSL, zahajujeme tedy činnost, jejíž výsledky chceme zveřejňovat v týdenních intervalech (o čtvrtcích). Příspěvky, které budeme publikovat, projdou předtím dvojí recenzní oponenturou. Stránky jsou ovšem otevřeny také dalším autorům.